Lektoriai

  Aidas Sakalauskas
  Aloyzas Mikšys
  Audrius Bagdonas
  Dalia Paketūrienė
  Dzintars Putnis (Latvija)
  Gintaras Davalga
  Leonora Pimpienė
  Peter Ellis (Anglija)
  Paulius Petrėtis
  Paulo Faroleiro (Portugalija)
  Tomas Vileikis 
  Wojciech S. Kowalewski
 


 


 


Aidas Sakalauskas
„Bureau Veritas“ auditorius, darbų saugos inžinierius, turintis statybos mokslų magistro laipsnį ergonomikos srityje. Turi daugiau nei 2 metų praktinę patirtį audituojant OHSAS 18000 sveikatos ir saugos darbe, ISO 9000 kokybės vadybos sistemas. Aidas Sakalauskas veda išorinius ir vidinius kursus darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės rizikos vertinimo temomis.
2006 - 2007 m. dalyvavo ES struktūrinių fondų mokymo projekte „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas medžiagotyros, biotechnologijos ir aplinkotyros srityse“, vedė seminarus „Vadybos ir verslo mokymai“ šiomis temomis: „Rizikos darbo aplinkoje valdymas“, „Saugos ir sveikatos vadybos pagrindai. Ergonomika“.

Vedami kursai:
OHSAS 18001:2007 pokyčių apžvalga.
OHSAS 18000 sveikatos ir saugos darbe vadybos sistema: samprata, reikalavimai ir diegimo praktika.
OHSAS 18000 sveikatos ir saugos darbe vadybos sistemos vidaus auditorius.
Profesinės rizikos vertinimas įmonėje.
Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vidiniai mokymai
Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai kursai.
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymas ir kt.
 
 

 

 

 


Aloyzas Mikšys

Sertifikuotas „Bureau Veritas“ ISO 9001, SA8000 vadybos sistemų, SMETA auditorius, atliekantis auditus įvairių gamybos ir paslaugų sričių įmonėse nuo 1997 m. Rengia ir veda mokymus, praktinius seminarus kokybės, socialinio atsakingumo vadybos sistemų, projektų vadybos, jų efektyvumo bei audito temomis tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui.
Aloyzas Mikšys aktyviai prisideda prie kokybės, socialinio atsakingumo idėjų populiarinimo Lietuvoje, yra Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK 24 „Kokybė" narys, Lietuvos projektų vadybos asociacijos steigėjas ir narys.

Aloyzas yra skaitęs pranešimus vadybos, kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos, socialinės atsakomybės temomis nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvavęs pristatymuose, projektiniuose darbuose vadybos tobulinimo, efektyvinimo, veikos vystymo klausimais.

 

Vedami kursai:

Įvadiniai nemokami: Apie socialinį atsakingumą pagal SA8000

Socialinis atsakingumas SA8000

 


 
 

Audrius Bagdonas
 

„Bureau Veritas“ sertifikuotas vadybos sistemų: kokybės, aplinkos apsaugos, auditorius, fizinių mokslų daktaras (chemijos). Nuo 2007 metų veda seminarus apie aplinkos apsaugos vadybos sistemas. Audrius Bagdonas taip pat rašo straipsnius aplinkosaugos, inžinerijos, elektrochemijos, neorganinės chemijos temomis lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.
 
  Vedami kursai:
  Aplinkos apsaugos vadybos sistema. ISO 14001 standartas – reikalavimai, diegimas, nauda, sertifikavimas
  ISO 14001:2004 standarto reikalavimų interpretavimas
 
 

 


Dalia Paketūrienė

„Bureau Veritas“ auditorė, vedanti vidinius ir išorinius kursus maisto saugos ir vadybos sistemų, BRC standarto interpretavimo, RVASVT temomis. Veterinarijos mokslų daktarė. Turi gamybinę patirtį maisto pramonės srityje, genoinžinerinių preparatų kokybės kontrolės srityse. Atlieka kokybės ir maisto saugos auditus pagal ISO 9001, ISO22000 ir BRC standartų reikalavimus.

Dalia Paketūrienė aktyviai domisi ir dalyvauja kokybės vadybos sistemos forumuose, yra Kokybės vadovų klubo narė.

Vedami kursai:
ISO 22000  maisto saugos vadybos sistema: reikalavimai ir diegimo praktika
ISO 22000  maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditorius
Reikalavimai RVASVT pagrįstai maisto saugos vadybos sistemai
Maisto saugos vadybos sistema pagal RVASVT principus ir BRC standarto reikalavimus
BRC 5-osios ir 4-osios standarto versijų skirtumai
   

 Dzintars Putnis (Latvija)
 

Apie 10 metų vedantis IRCA kursus, kitus mokymus bei seminarus, susijusius su kokybės vadyba Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (vykdyta daugiau nei 150 įprastų, ir 30 – IRCA kursų). Lektorius turi didelę patirtį vykdant kokybės vadybos sistemos auditus – atlikta daugiau nei 360 kokybės vadybos auditų Latvijoje, Lietuvoje, JAV, Estijoje bei Rusijoje. Dzintars Putnis yra registruotas IRCA audito vadovas nuo 1999 m. ir yra vadovavęs įvairiuose projektuose, susijusiuose su kokybės vadybos sistemos diegimu ir gerinimu didelėms Latvijos įmonėms, 2004-2007 m. buvo Latvijos kokybės asociacijos prezidentas ir yra Amerikos kokybės draugijos narys bei konsultacinės įmonės „Leilands un Putnis“ pirmininkaujantis tarybos narys.
D. Putnis yra publikavęs per 30 straipsnių įvairiuose leidiniuose kokybės vadybos temomis.

Vedami kursai (Lietuvoje)*:
ISO 9000 kokybės vadybos sistemos audito vadovas (IRCA 2245)
ISO 9001:2001 auditas: pasirengimas, atlikimas, užbaigimas
Kokybės vadybos sistemos tobulinimo procesas, priemonės ir metodai
Kokybės vadybos sistemos procesų identifikavimas ir dokumentavimas
Vadybos sistema pagal naujus TATENA reikalavimus
Integruotos vadybos sistemos auditoriaus ir komandos formavimo mokymas
*Kursai vyksta anglų/rusų kalbomis.
 

Gintaras Davalga

Turi 15 metų mokymo patirtį, mokymo programų apie įmonių valdymą ir vadovavimą, klientų aptarnavimo sisteminimą, rinkodarą, personalo valdymą, pardavimus bei vadybos sistemas autorius, apmokęs programose virš 3000 dalyvių.
Sertifikuotas kokybės sistemos auditorius, turintis 17 metų asmeninę konsultanto patirtį praktiškai diegiant vadybos sistemas pagal ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 ir konsultuojant įmones dėl vadybos procesų tobulinimo. Yra įdiegęs ar sertifikavęs per 80 vadybos sistemų.
Taip pat yra ir Lietuvos projektų vadybos asociacijos steigėjas, PMI (Project Management Institute, JAV) narys. Be atvirųjų ir vidinių mokymų įmonėse, lektorius taip pat yra skaitęs pranešimus kokybės vadybos konferencijose, organizuotose „Bureau Veritas“, Europos Komisijos Plėtros generalinio direktorato Techninės pagalbos ir informacijos biuro (TAIEX) konferencijoje ir policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje, kūręs konferencijų tezes programinės įrangos kūrimo klausimais.

Vedami kursai
ISO 9000 Kokybės vadybos sistema: įvadas vadovams
ISO 9000 Kokybės vadybos sistema: samprata, reikalavimai ir diegimo praktika
Vadovybės atstovo kokybei kompetencijos tęstiniai mokymai
ISO 9000 Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorius
ISO 9000 Kokybės vadybos sistemos pagrindai
Kokybės vadyba gamyboje
Kokybės vadybos sistemos tobulinimas, priemonės ir metodai
Kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus praktinis kursas
Kokybės vadybos sistema ir jos integravimas į kitas vadybos sistemas
Visuotinė paslaugų kokybės vadyba
Integruotos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema: samprata, reikalavimai, nauda
Integruotos vadybos sistemos vidaus auditorius
Integruotos vadybos sistemos (ISO 9001 ir OHSAS 18001) vidaus auditorius
Branduolinio kuro transportavimo kokybės užtikrinimas ir kt.
Leonora Pimpienė
„Bureau Veritas“ lektorė, organizacijų žmonių santykių vystymo specialistė, turinti 12 metų patirtį vedant organizacijų darbuotojų žinių gilinimo ir įgūdžių tobulinimo kursus įvairiose Lietuvos verslo įmonėse bei valstybinėse institucijose. Yra vedusi seminarus ir mokymo kursus vadovavimo, derybų vedimo, laiko planavimo ir valdymo, komandinio darbo, efektyvaus bendravimo, kokybiško klientų aptarnavimo, organizacijos įvaizdžio kūrimo, įtaigaus kalbėjimo įgūdžių formavimo, konfliktų bei streso valdymo ir t.t. temomis.

Vedami kursai
Vadovybės atstovo kokybei kompetencijos tęstiniai mokymai, 2 dalis


 

 

 

 

 

Peter Ellis (Anglija)

 

Lektorius „Bureau Veritas“ D. Britanijoje esančiame padalinyje dirbo 6 metus kaip audito vadovas, atsakingas už sertifikacinius bei priežiūros auditus pagal ISO 9001 standartą, bei atsakingas už kompiuterinių sistemų priežiūrą. Nuo 1998 m. veda mokymus, susijusius su ISO 9000 kokybės vadybos sistema, diegimu bei specializuotus, tokius kaip Informacijos saugumo valdymo sistema ISO 27001, darbuotojų saugos ir sveikatos sistema OHSAS 18001, aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001 ir kt. P. Ellis konsultuoja skirtingo dydžio ir veiklos įmones kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos, informacinės saugos vadybos sistemų klausimais D. Britanijoje, Airijoje, Latvijoje bei Portugalijoje.
Taip pat lektorius nuo 1993 m. yra registruotas audito vadovas bei „Kokybės užtikrinimo asociacijos“ narys.

Vedami kursai (Lietuvoje)*:
ISO 27000 Informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo kursai
ISO 27000 Informacijos saugumo valdymo sistemos audito vadovas (IRCA 2016)
*Kursai vyksta anglų kalba.

 


 


 

 

Paulius Petrėtis 

Informacijos saugumo, veiklos tęstinumo, informacinių technologijų valdymo konsultantas, diegiantis informacijos saugumo valdymo sistemas privataus bei viešojo sektoriaus organizacijose.
Paulius Petrėtis informacijos saugumo srityje dirba daugiau nei 10 metų. Veda seminarus ir mokymų kursus informacijos saugumo, informacijos saugumo valdymo, veiklos tęstinumo ir kitomis temomis įvairiose organizacijose. Lektorius turi patirties apmokant stambius, iki 600 žmonių kolektyvus, yra kviečiamas skaityti pranešimus tarptautiniuose seminaruose.
Paulius Petrėtis yra sertifikuotas informacijos saugumo vadovas (angl. Certified Information Security Manager - CISM), sertifikuotas informacinių sistemų auditorius (angl. Certified Information System Auditor – CISA), taip pat turi daugelį kitų sertifikatų informacijos saugumo ir informacinių technologijų srityse. 
Paulius Petrėtis yra Tarptautinės informacinių sistemų audito ir kontrolės asociacijos ISACA, Lietuvos skyriaus valdybos narys – marketingo ir viešųjų ryšių direktorius. 
 
Vedami kursai: 
ISO 27000 Informacijos saugumo valdymo sistema: samprata, reikalavimai ir diegimo praktika 
 

Įvadiniai nemokami: Informacijos saugumo valdymo sistema (ISVS). ISO 27001 standartas – reikalavimai, diegimas, nauda, sertifikavimas.
 


 


 

 


Paulo Faroleiro (Portugalija)

20-ies metų lektoriaus patirtis IT sferoje: IT vadovas, SLM ir informacijos apsaugos vadovas. Turi praktinės patirties diegiant ISO 20000 sistemą stambiausiose Portugalijos įmonėse.
Paulo Faroleiro 2004 m. įkūrė konsultavimo bazę ir vystė keletą IT paslaugų valdymo projektų Europoje, iš kurių 2007 m. net 3 skirti ISO 20000 sertifikavimui. Projektų veikla apima tiek galimų spragų analizę, tiek ir geriausią standarto praktiką, apibrėžtį, įgyvendinimą, mokymus ir audito atlikimą.
5 metų patirtis su ITIL v2, (ir v3) nustatant ir diegiant procesus, vadovaujant mokymams, vertinant ir audituojant sistemas. ISO 27000 sistema – 4 metų patirtis nustatant ir diegiant informacinės saugos valdymo priemones, IT vidines valdymo priemones (pagrįstas COBIT), ISO 27000 sertifikuotų sistemų auditavimo praktika Portugalijoje bei Europoje, taip pat 5 metų patirtis diegiant ISO 9000 bei kitas vadybos sistemas.
Lektorius yra sertifikuotas ISO 20000 konsultantas ir audito vadovas, sertifikuotas ISO 27000 audito vadovas, CISA informacinių sistemų auditorius, CISA informacijos apsaugos vadovas, IPMA C lygiu sertifikuotas projektų vadovas bei BSI procesų auditorius, ITIL palaikymo ir atstatymo specialistas.

Vedami kursai (Lietuvoje)*:
ISO 20000 IT Service Management
ISO 20000 IT Service Management Internal Auditor
*Kursai vyksta anglų kalba.


 

 

 


Tomas Vileikis
Programuotojas, administratorius, IT vadovas, Taikomųjų programų aptarnavimo vadovas, turintis 20-ies metų lektoriaus patirties IT sferoje bei diegiant ISO 20000 ir ISO 9000 sistemas Lietuvos IT įmonėse, kuriant įmonių IT valdymo strategiją. Aktyviai dalyvauja bendruose įmonių projektuose susijusiuose su auditu, paslaugų gerinimu ir sistemų automatizavimu.

 

5 metų patirtis dirbant su ITIL v2, v3 metodologijomis, kuriant mokymų programas ir jas vedant, vertinant ir audituojant sistemas. Pirmąjį ITIL sertifikatą gavo 2004 metais, turi aukščiausius ITIL palaikymo ir atkūrimo praktiko sertifikatus.

 

T. Vileikis taip pat yra „Microsoft“ sertifikuotas lektorius nuo 2005 metų („Microsoft Certified Trainer“), kur skaito IT vadybos (ITIL, PMBOK) ir specializuotas paskaitas programuotojams ir tinklo administratoriams. Turi daug sertifikatų, susijusių su projektų ir IT paslaugų valdymu, programavimu ir administravimu: „Microsoft Certified Technology Specialist BizTalk® Server 2006: Custom Applications", „Microsoft Certified Professional Developer - Enterprise Application Developer", “MOF Trainer" ir kt.
 

Vedami kursai

ISO 20000 IT Paslaugų valdymo sistema, lietuvių k.

Įvadiniai nemokami: IT Paslaugų valdymo sistema. ISO 20000 standartas: reikalavimai, diegimas, nauda, sertifikavimas.


 

 

 

Wojciech S. Kowalewski

Dirba su „Bureau Veritas“ grupe nuo 1982 m. W. Kowalewski yra auditorius-lektorius, turintis mokymo ir auditavimo patirtį 30-yje skirtingų pasaulio šalių įvairiuose žemynuose. Pradėjęs veiklą nuo pramonės srities Irake, vėliau tęsė veiklą kaip Kuveito inspekcinių padalinių vadovas. Po kurio laiko tapo mokymų vadovu, atsakingu už „Bureau Veritas" padalinius Artimuosiuose Rytuose ir Indijoje bei Londone.
W. Kowalewski – IRCA sertifikuotas kokybės, aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos darbe vadybos sistemų audito vadovas, informacinės saugos auditorius, taip pat ir praktikuojantis CE ženklinimo, socialinės atsakomybės auditorius, išvystęs daugelį „Bureau Veritas" organizuojamų mokymo kursų programų. Dirbo kaip grupės narys plėtojant sveikatos ir saugos darbe vadybos sistemos sertifikavimo ir mokymų programų paketą.
 

 

Lektorius turi ilgametę dėstymo patirtį Varšuvos technologiniame universitete, taip pat atlieka mokslinius tyrimus metalurgijos ir suvirinimo srityse bei šia tema publikuoja mokslinius straipsnius.

Vedami kursai (Lietuvoje)*:
 

ISO 14001 APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS audito vadovas (IRCA 2017) 
*Kursai vyksta anglų kalba.

Atgal

 • ALŽYRAS
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • AUSTRALIJA
 • AUSTRIJA
 • AZERBAIDŽANAS
 • BAHAMŲ SALOS
 • BAHREINAS
 • BANGLADEŠAS
 • BARBADOSAS
 • BALTARUSIJA
 • BELGIJA
 • BENINAS
 • BERMUDŲ SALOS
 • BOLIVIJA
 • BOSNIJA
 • BOTSVANA
 • BRAZILIJA
 • BRUNĖJUS
 • BULGARIJA
 • BURKINA FASAS
 • BURUNDIS
 • KAMBODŽA
 • KAMERŪNAS
 • KANADA
 • ŽALIOJO KYŠULIO SALOS
 • CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA
 • ČADAS
 • ČILĖ
 • KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA
 • KOLUMBIJA
 • KONGAS
 • KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA
 • KOSTA RIKA
 • DRAMBLIO KAULO KRANTAS
 • KROATIJA
 • KUBA
 • KIURASAO
 • ČEKIJA
 • DANIJA
 • DŽIBUTIS
 • DOMINIKOS RESPUBLIKA
 • EKVADORAS
 • EGIPTAS
 • SALVADORAS
 • PUSIAUJO GVINĖJA
 • ERITRĖJA
 • ESTIJA
 • ETIOPIJA
 • FIDŽIS
 • SUOMIJA
 • PRANCŪZIJA
 • PRANCŪZIJOS VAKARŲ INDIJOS
 • GABONAS
 • GRUZIJA
 • VOKIETIJA
 • GANA
 • GIBRALTARAS
 • GRAIKIJA
 • GRENLANDIJA
 • GVATEMALA
 • GVINĖJA
 • BISAU GVINĖJA
 • HONDŪRAS
 • VENGRIJA
 • ISLANDIJA
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • IRAKAS
 • IZRAELIS
 • ITALIJA
 • JAPONIJA
 • JORDANIJA
 • KAZACHSTANAS
 • KENIJA
 • PIETŲ KORĖJA
 • KUVEITAS
 • LATVIJA
 • LIBANAS
 • LIBERIJA
 • LIBIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • MADAGASKARAS
 • MALAVIS
 • MALAIZIJA
 • MALIS
 • MALTA
 • MAURITANIJA
 • MEKSIKA
 • JUODKALNIJA
 • MAROKAS
 • MOZAMBIKAS
 • NAMIBIJA
 • OLANDIJA
 • OLANDIJOS ANTILAI
 • NAUJOJI ZELANDIJA
 • NIKARAGVA
 • NIGERIS
 • NIGERIJA
 • NORVEGIJA
 • OMANAS
 • PAKISTANAS
 • PANAMA
 • PARAGVAJUS
 • PERU
 • FILIPINAI
 • LENKIJA
 • PORTUGALIJA
 • PUERTO RIKAS
 • KATARAS
 • RUMUNIJA
 • RUSIJA
 • RUANDA
 • SEN PJERAS IR MIKELONAS
 • SAUDO ARABIJA
 • SENEGALAS
 • SERBIJA
 • SEIŠELIAI
 • SIERA LEONĖ
 • SINGAPŪRAS
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SOMALIS
 • PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA
 • ISPANIJA
 • ŠRI LANKA
 • SURINAMAS
 • ŠVEDIJA
 • ŠVEICARIJA
 • SIRIJA
 • TAIVANAS
 • TANZANIJA
 • TAILANDAS
 • TOGAS
 • TRINIDADAS IR TOBAGAS
 • TUNISAS
 • TURKIJA
 • TURKMĖNISTANAS
 • UGANDA
 • UKRAINA
 • JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • URUGVAJUS
 • UZBEKISTANAS
 • VENESUELA
 • VIETNAMAS
 • JEMENAS
 • ZAMBIJA
 • ZIMBABVĖ
 • Pasirinkite savo šalies puslapį
 • AFRIKA
 • GLOBALI SVETAINĖ
 • ARTIMIEJI RYTAI
 • PIETRYČIŲ AZIJA
Pasirinkite savo veiklą, turtą ir / arba mūsų paslaugas
Jūsų veikla

Jūsų turtas

Mūsų paslaugos