Enterprise risk

ĮMONĖS RIZIKOS VALDYMAS PER SERTIFIKAVIMĄ

Apsaugokite savo organizacijos informacijos sistemas, žmones ir turtą

iššūkis jūsų verslui

Kiekvieną dieną įmonės susiduria su grėsmėmis informacijos sistemoms, žmonėms ir turtui. Šios grėsmės gali paveikti jų gebėjimą toliau vykdyti veiklą, sugriauti klientų pasitikėjimą ir reputaciją.

Tuo pačiu metu priežiūros įstaigos kelia vis griežtesnius reikalavimus įmonėms, siekdamos užtikrinti, kad pastarosios atsakingai valdytų riziką, ir už neatitiktis skiria didžiules finansines baudas.

„BUREAU VERITAS“ įmonių rizikos valdymo paslaugos

„Bureau Veritas Certification“ įmonių rizikos valdymo paslaugų portfelis padeda įmonėms apsaugoti informacijos sistemas, turtą ir sykiu aktyviai valdyti verslui kylančias grėsmes. Tokios veiklos rezultatas – atitiktis, veiklos tęstinumo užtikrinimas, stipresnis klientų pasitikėjimas ir našus turto naudojimas.

ISO 27001. Informacijos saugumo vadybos sistemos sertifikavimas Vis labiau skaitmenizuotame ir su informacijos technologijomis susijusiame pasaulyje informacijos saugumo pažeidimo grėsmė darosi vis aktualesnė. Su „Bureau Veritas“ įgyvendinusios duomenų apsaugos sistemą ir atlikusios jos sertifikavimą pagal ISO 27001, įmonės gali sumažinti saugos pažeidimų grėsmę ir užtikrinti duomenų konfidencialumą. Papildomais auditais pagal ISO 27017 ir 27018 reikalavimus organizacijos gali išspręsti konkrečius dėl debesyse saugomos informacijos iškylančius klausimus.  

ISO 20000. Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas Įmonės tampa vis labiau priklausomos nuo skaitmeninių sistemų, todėl itin svarbu užtikrinti kuo geresnį IT valdymą. Pasaulyje pripažįstamas informacinių technologijų paslaugų valdymo standartas kilo iš britų standarto BS 15000 modelio ir yra derinamas su Valstybinės komercijos įstaigos (angl. OGC) IT infrastruktūros biblioteka (angl. ITIL).

ISO 37001. Kovos su kyšininkavimu vadybos sistemų sertifikavimas  Šalys vis plačiau diegia kovos su kyšininkavimu standartus ir skiria griežtas baudas už jų nesilaikymą. Sertifikavimas pagal kovos su kyšininkavimu vadybos sistemų standartą ISO 37001 padeda įmonėms nustatyti kyšininkavimo riziką, įdiegti proporcingas kontrolės priemones ir stebėti jų veiksmingumą visoje organizacijoje.

ISO 55001. Turto valdymo sistemos sertifikavimas Įmonės atsako už įvairų materialų ir nematerialų turtą, kuris turi būti saugomas ir produktyviai panaudojamas. Sertifikavimas pagal ISO 55001 gali padėti nustatyti tobulintinas sritis per visą atitinkamų turto straipsnių gyvavimo ciklą ir skleisti skaidrumo kultūrą tarp visų suinteresuotųjų šalių.

ISO 22301. VERSLO TĘSTINUMO VADYBOS SISTEMŲ SERTIFIKAVIMAS. ISO 22301 įdiegimas padeda įmonėms mažinti turto ir pajamų nuostolius bei teisinę riziką ir išlaikjyti pinigų srautus pasitaikius veiklos sutrikimams. Sertifikavimas pagal ISO 22301 padeda įrodyti verslo atsparumą nenumatytiems vėlavimams. 

DUOMENŲ APSAUGOS SERTIFIKAVIMAS IR BDAR. „Bureau Veritas“ siūlo techniniu standartu paremtą duomenų apsaugos sertifikavimo programą, kuria padeda bendrovėms vykdyti ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų besiformuojančių duomenų apsaugos įstatymų reikalavimus. Gavusios duomenų apsaugos sistemos sertifikatą, įmonės užsitikrina atitiktį lygiaverčiams reglamentams visame pasaulyje.

ISO 28000. Tiekimo grandinės saugumo vadybos sistemų sertifikavimas Tiekimo grandinės saugumas yra vienas pagrindinių elementų, valdant įmonių riziką, kuriuo užtikrinama tiekimo grandinės sauga ir veiklos tęstinumas.  ISO 28000 standartas buvo sukurti kaip atsakas į transportavimo ir logistikos bendrovių poreikį turėti bendrai taikomą saugumo vadybos sistemą, pritaikytą tiekimo grandinės saugumo specifikai.

TAPA FSR SERTIFIKAVIMAS  Tarptautinė krovinių apsaugos asociacija (angl. TAPA) yra unikalus forumas, kuris vienija pasaulio gamintojus, logistikos paslaugų teikėjus, vežėjus, teisėsaugos agentūras ir kitas suinteresuotąsias šalis, kurių bendras tikslas yra mažinti nuostolius, patiriamus tarptautinėse tiekimo grandinėse. Ji yra parengusi krovinių saugumo vežant ir sandėliuojant reikalavimų (FSR) standartą, kuriuo siekiama užtikrinti saugų TAPA narių krovinių sandėliavimą vežant juos tranzitu visame pasaulyje. Tapa sertifikavimu galite užsitikrinti itin vertingų ir rizikingų krovinių transportavimo saugumą.