NAUDOJIMO SĄLYGOS

Bet koks ryšys su svetaine (toliau – Svetainė) ir (arba) jos naudojimas reiškia, kad Svetainės naudotojas sutinka su toliau išdėstytomis sąlygomis.

Svetainės naudojimas. Naudotojas (toliau – Naudotojas) turi teisę naudotis Svetaine (lankytis Svetainėje) ir įsipareigoja laikytis išdėstytų sąlygų.

Dėl to Naudotojas griežtai įsipareigoja:

  • nesiųsti per Svetainę ar neatskleisti joje jokios neteisėtos, viešajai politikai prieštaraujančios ar įžeidžiamos (šmeižikiškos) informacijos;
  • nekenkti, be leidimo nesisiųsti, nevykdyti paskirstytųjų aptarnavimo perkrovos atakų (angl. DDoS), neteisėtai nesisavinti Svetainės informacijos ir turinio, nemėginti pergudrauti saugumo prietaisų ar jų gadinti, nesukčiauti apsimetinėjant (angl. phishing), nevykdyti apgaulingų diegimų į „Bureau Veritas“ infrastruktūrą;
  • ir apskritai nesinaudoti Svetaine nesilaikydamas šių sąlygų ir (arba) pažeisdamas jos vientisumą ar prieinamumą ir (arba) „Bureau Veritas“ interesus ir išimtines teises.

Prieinamumas. Svetainė veikia 24 val. per parą 7 dienas per savaitę. Tačiau, susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms, ryšys gali būti labai lėtas arba Svetainė gali krautis labai lėtai ar tapti neprieinama dėl elektroninių komunikacijų tinklų, prieiga prie visos ar dalies Svetainės gali sulėtėti arba nutrūkti. Be to, „Bureau Veritas“ gali imtis Svetainės ar prieglobos įrenginių taisomųjų ar prevencinių veiksmų. Atitinkamai „Bureau Veritas“ neužtikrina Svetainės prieinamumo ar nuolatinės prieigos prie Svetainės.

Intelektinė nuosavybė. Svetainę ir jos turinį (pirminį kodą, tekstus, atvaizdus, nuotraukas ir grafiką, duomenis, informaciją, architektūrą, programinę įrangą ir duomenų bazes, domeno pavadinimą, prekių ženklus ir logotipus) saugo intelektinės nuosavybės įstatymai, teisės aktai ir tarptautinės konvencijos; jie yra „Bureau Veritas“ nuosavybė ir norint jais naudotis reikia gauti leidimą.

Naudojantis Svetaine jokiu būdu negalima persiųsti, leisti ar įgalioti pakartotinai naudoti jos turinį. Taigi bet koks visos ar dalies Svetainės ar jos elementų atgaminimas, pavaizdavimas ar pateikimas, išėmimas, pakeitimas, platinimas ar naudojimas bet kokioje priemonėje griežtai draudžiamas, išskyrus atvejus, kai „Bureau Veritas“ iš anksto raštu duoda leidimą tokiems veiksmams. „Bureau Veritas“ turi teisę bet kada keisti Svetainės turinį, iš anksto apie tai nepranešusi.

Nuotraukų autorius. „Bureau Veritas SA“ ir visų jos patronuojamųjų įmonių naudojamos nuotraukos yra paimtos iš išorės atvaizdų saugyklos.

Atsakomybė. Visa per Svetainę pasiekiama informacija teikiama „tokia, kokia yra“. „Bureau Veritas“ nei aiškiai, nei numanomai nesuteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos naudojimą. Be to, „Bureau Veritas“ neteikia jokių garantijų dėl Naudotojo poreikiams skelbiamos informacijos aktualumo, teikimo laiku, išsamumo ar tinkamumo.

Naudotojas atsako tik už laisvai Svetainėje prieinamos informacijos naudojimą.

„Bureau Veritas“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią – tiesioginę ar netiesioginę (ypač finansinę, komercinę, programų ar duomenų praradimo) – žalą, kurią gali patirti Naudotojas ar trečioji šalis dėl Svetainės ar informacijos joje naudojimo. Be to, „Bureau Veritas“ neprisiima jokios atsakomybės, jei naudojantis Svetaine Naudotojo įrenginys užkrečiamas virusais, kenkėjiškomis programomis ar pradedami gauti brukalai.

„Bureau Veritas“ nekontroliuoja „Bureau Veritas“ įmonių grupei nepriklausančių svetainių, turinčių hipertekstinę nuorodą į Svetainę. Todėl „Bureau Veritas“ neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį. Už jų naudojimą atsako tik pats Naudotojas.

Jurisdikcija ir taikoma teisė. Visi su Svetaine ir jos turiniu susiję ginčai spręsti perduodami Nantero (Prancūzija) teismams ir tribunolams; tokiais atvejais taikytina Prancūzijos teisė.