Tvarumas ir klimato kaita

Tvarumas ir klimato kaita

FSC®, ISCC/REDCert ir kt.

Mes padedame Jums įrodyti įsipareigojimą siekti tvarumo ir pelnyti klientų, investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą

tvarumo paslaugos

su klimato kaitos mažinimu susijusios paslaugos:

 • Europos Sąjungos prekybos taršos leidimų sistemoje (angl. European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS) dalyvaujančių veiklos vykdytojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų metinių ataskaitų ir bazinių duomenų ataskaitų vertinimas (NIMS).
 • Degalų tiekėjų į rinką metinių kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio energijos vienetui ataskaitų vertinimas (pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-203 reikalavimus).
 • Fluorintų dujų ataskaitų vertinimas Ataskaitų dėl CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS, IMPORTO, EKSPORTO, NAUDOJIMO KAIP ŽALIAVOS IR SUARDYMO DUOMENŲ TIKSLUMO auditas (pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 reikalavimus).
   
 • ISCC EU sertifikavimo schema yra Europos Sąjungos lygmenyje taikoma biomasės, biodyzelino, biometano ir kitų susijusių produktų gamybos sektoriuje. Ši schema nustato tvarumo, socialinės atsakomybės ir aplinkos apsaugos kriterijus, užtikrinant, kad dalyvaujantys subjektai atitinka griežtus standartus. Proceso esmė - peržiūrėti veiklą atitinkamai ISCC EU standartams ir gauti sertifikatą, patvirtinantį produkto tvarumo lygį.

  ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) pasiūlo kelias specifines sertifikavimo schemas, tarp jų yra ISCC EU ir ISCC Plus. Šios schemas skirtos skirtingoms pramonės šakoms, kurios siekia paruošti ir įgyvendinti tvarumo standartus.
   
 • RedCert EU (arba REDcert) yra Vokietijoje įsikūrusios organizacijos, teikiančios sertifikavimo paslaugas biomasės ir biokurų sektoriuje. Ši organizacija specializuojasi sertifikavime, kuris atitinka Europos Sąjungos (ES) nuostatas dėl tvarumo, ypač susijusio su biomasės ir biokuro gamyba. 

  Kurią schemą rinkitis - ISCC EU ar REDcert EU? Abu šie sertifikavimo organizacijų standartai yra pripažįstami ir atitinka Europos Sąjungos reikalavimus tvarumo ir anglies dioksido mažinimo srityse. Kurį pasirinkti, priklauso nuo specifinių įmonės poreikių.
   
 • RED 2 direktyva. RED II (Renewable Energy Directive II) yra Europos Sąjungos direktyva, kuri buvo priimta siekiant nustatyti naujus ir atnaujintus tikslus bei politikos kryptis atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Ši direktyva pakeitė ankstesnę RED (Renewable Energy Directive) direktyvą. RED II buvo priimta 2018 m. gruodžio mėn. ir įsigaliojo 2019 m. liepos 1 d.
  Direktyva nustato griežtesnius tvarumo kriterijus biomasės ir biokurų gamybai, siekiant užtikrinti, kad naudojami energijos šaltiniai būtų tvarūs ir mažintų anglies dvideginio išmetimus. Taip pat nustato naujus tikslus dėl atsinaujinančios energijos naudojimo Europoje, įskaitant energijos iš biomasės, biokurų ir kitų atsinaujinančių šaltinių. Taip pat yra skatinama inovacijų ir naujovių plėtra atsinaujinančių energijos šaltinių srityje.

  RED II yra svarbus teisės aktas, kuris nukreipia Europos Sąjungos pastangas į tvarios energijos naudojimą ir mažinančias išmetimus. Ji taip pat atspindi įsipareigojimą įgyvendinti Europos Sąjungos energetikos ir klimato tikslus.