ISO 45001 sertifikavimas

NAUJIENOS

OHSAS 18001 sertifikatai nustos galioti 2021 m. kovo 12 d.

Rugpj. 21 2018

Įmonės, ketinančios ir toliau demonstruoti atitikimą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartui, turėtų sertifikuotis pagal naujojo ISO 45001:2018 reikalavimus. 

Pagrindiniai perėjimo prie ISO 45001 etapai

Organizacijos yra skirtingos, todėl tikėtina, jog veiksmai ir etapai, kurie bus reikalingi, norint pritaikyti jau įdiegtą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, taip pat bus skirtingi. Tačiau yra keli pagrindiniai etapai, būdingi visiems bendrai:

1. Susipažinkite su standartu. Jį įsigyti anglų kalba galite Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) elektroninėje parduotuvėje. Vėliau lietuviška versija bus parduodama Lietuvos standartizacijos departamente.

2. Atlikite dabartinės Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įsivertinimą, nustatykite tobulintinas sritis atsižvelgdami į ISO 45001 standartą. Šiame etape galite pasinaudoti "Bureau Veritas" Internetine įsivertinimo priemone

3. Kai visos veiksmų sritys bus nustatytos, rekomenduojame parengti veiksmų planą. Toks planas, žinoma, priklausys nuo vertinimo rezultatų, tačiau pagrindiniai etapai turės būti tokie:

a) sudaryti darbo grupę ir apmokyti ją pagal ISO 45001 standartą;

b) nustatyti ir išnagrinėti suinteresuotąsias šalis;

c) peržiūrėti sistemos taikymo sritį;

d) peržiūrėti proceso planus;

e) peržiūrėti, kaip organizacijoje valdoma rizika, ir nuspręsti, kuriuos būdus ir metodus reikėtų naudoti Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos taikymui;

f) atnaujinti Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos dokumentus, pirma nustačius, kuriuos reikia atnaujinti, kuriuos panaikinti ir ką reikėtų sukurti naujai (dokumentuota informacija);

g) įvykdyti patvirtinimo procesą arba preliminarų auditą, siekiant visiškai suprasti naujus reikalavimus ir jų poveikį esamai vadybos sistemai. Šiam procesui pasibaigus taps aišku, kokių veiksmų reikia, kad pereinamasis procesas būtų sėkmingai įgyvendintas;

h) nustatyti koregavimo veiksmus, kurių reikia preliminaraus audito metu paaiškėjusioms problemoms spręsti, ir parengti atitinkamą veiksmų planą bei jį įgyvendinti.

Bureau Veritas paslaugos, susijusios su ISO 45001

Perėjimo laikotarpiu jūsų įmonei "Bureau Veritas" gali suteikti prieigą prie internetinės įsivertinimo priemonės, atlikti preliminarų auditą arba suorganizuoti mokymus lietuvių kalba. Dėl mokymų kviečiame kreiptis tel. (8 5) 239 51 56, 8 656 09991 arba el. p. mokymai@lt.bureauveritas.com.  

Įgyvendinę aukščiau išvardintus perėjimo etapus, būsite pasiruošę sertifikavimo auditui pagal ISO 45001 standarto reikalavimus. Tuomet teliks susisiekti tel. (8 5) 233 79 75 arba el. p. sert@lt.bureauveritas.com  ir susiplanuoti sertifikavimo audito datas. 

Kas tai yra ISO 45001?

ISO 45001 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartas - ISO tarptautinis standartas, kuris pakeičia Didžiosios Britanijos standartą OHSAS 18001. Šį pakeitimą didžiąja dalimi lemia skirtingose šalyse taikomos nevienodos OHSAS 18001 standarto sąlygos, taip pat sunkumai, su kuriais susiduriama pastarąjį standartą diegiant kartu su dažniausiai naudojamais standartais ISO 9001 ir ISO 14001.

ISO 45001:2018 nurodo darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemos reikalavimus ir pateikia nurodymus dėl jo naudojimo, kad organizacijos galėtų užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas, užkertant kelią su darbu susijusioms traumoms ir blogai sveikatai, taip pat aktyviai tobulinant organizacijos vadybos sistemos našumą.

Esant poreikiui, apie ISO 45001 standartą anglų kalba galite paskaityti plačiau.

Daugiau informacijos apie sertifikavimą pagal ISO 45001:2018 standartą suteiksime tel. (8 5) 233 79 75 arba el. p. sert@lt.bureauveritas.com.